Chronology

Early Historical Dynasties

Imperial Dynasties

Neolithic

Shang

Zhou
Western Zhou
Eastern Zhou
Spring & Autumn period
Warring States period

circa 7000-1570 BC

circa 1570-1045 BC 

circa 1045-256 BC
1045-771 BC
770-256 BC
770-482 BC
481-221 BC

Qin

221-206 BC
Han
Western Han
Xin dynasty
(Wang Mang interregnum)
Eastern Han
206 BC - AD 220
206 BC - AD 8
.
AD 9-23
25-220
Six Dynasties
Three Kingdoms
Wei
Shu
Wu
Western Jin
Eastern Jin
220-581 
220-265
220-265
221-263
220-280
265-316
317-420
Southern Dynasties
Liu Song
Southern Qi
Liang
Chen
.
420-479
479-502 
502-557
557-589
Northern Dynasties
Northern Wei
Eastern Wei
Western Wei
Northern Qi
Northern Zhou
.
386-534
534-550
535-557
550-557
557-581

Sui

Tang

Five Dynasties

 Liao

581-618

618-906 

907-960

907-1125

Song
Northern Song
Southern Song

960-1279
960-1127
1127-1279

Xixia

Jin

Yuan

1032-1227 

1115-1234 

1279-1368

Ming
Hongwu
Jianwen
Yongle
Xuande
Zhengtong
Jingtai
Tianshun
Chenghua
Hongzhi
Zhengde
Jiajing
Longqing
Wanli
Tianqi
Chongzhen
1368-1644
1368-1398
1399-1402
1403-1424
1426-1434
1436-1449
1450-1456
1457-1464
1465-1487
1488-1505
1506-1521
1522-1566
1567-1572
1573-1619
1621-1627
1628-1644
Qing
Shunzhi
Kangxi
Yongzheng
Qianlong
Jiaqing
Daoguang
Xianfeng
Tongzhi
Guangxu
Xuantong
1644-1911
1644-1661
1662-1722
1723-1735
1736-1795
1796-1820
1821-1850
1851-1861
1862-1874
1875-1908
1909-1911